Month: April 2020

เอกสารการขอวีซ่าจีนและค่าธรรมเนียม

เอกสารการขอวีซ่าจีน หลักฐานสำคัญ เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกกรอกด้วยลายมือ หรือพิมพ์มาจากระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้ 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศจีน และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น หลักฐานรูปถ่าย เนื่องจากสถานทูตจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรูปถ่ายหน้าตรงเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาเดียวสำหรับนักเดินทางที่อาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายผิดระเบียบ โดยเงื่อนไขของรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้องและทางสถานทูตยอมรับได้มีดังนี้ รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว และไม่มีกรอบขาวรอบรูป รูปต้องมีขนาดกว้าง 33 มม. และสูง 48 มม. ใบหน้าต้องมีความกว้าง 15 – 22 มม. สูง 28 – 33 มม. ระยะจากคางถึงขอบรูปด้านล่างต้องสูงกว่า 7 มม. ระยะจากศีรษะถึงขอบรูปด้านบนต้องอยู่ระหว่าง 3

วีซ่าอินเดียคืออะไร เงื่อนไขและสนามบินที่รองรับ

รู้จักกับวีซ่าอินเดีย คนไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศอินเดียนั้น จำเป็นต้องขอวีซ่าในการเดินทาง แต่คุณสามารถได้วีซ่าไปอินเดียง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากจุดประสงค์ในการเดินทางของคุณคือการท่องเที่ยว ด้วย “Visa on Arrival” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “e-Visa” ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณสามารถขอวีซ่าได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย แล้วนำผลการอนุมัติติดตัวขึ้นเครื่องไปยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินปลายทางได้เลย เงื่อนไขของการขอวีซ่าอินเดีย แบบ e-Visa ต้องมีจุดประสงค์ในการขอวีซ่า 3 ประเภทคือ ขอเพื่อการท่องเที่ยว (e-Tourist Visa) ขอเพื่อการติดต่อธุรกิจ (e-Business Visa) และขอเพื่อการรักษาโรค (e-Medical Visa) ต้องเดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน 25 แห่งและท่าเรือ 5 แห่งตามที่กำหนดไว้เท่านั้น e-Visa จะมีอายุ 60 วันนับจากการเดินทางถึงอินเดียครั้งแรก และสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ 2 ครั้งต่อ 1 ใบอนุญาตวีซ่า (ยกเว้น e-Medical Visa ที่เข้า-ออกได้ 3

ค่าธรรมเนียมและสถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้นในประเภทพำนักระยะสั้นนั้น ทุกประเทศคิดค่าธรรมเนียมเท่ากันคือ 60 ยูโร แต่ทั้งนี้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยซึ่งต้องชำระในวันนัดยื่นคำร้อง โดยอาจเรียกเก็บไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าเงิน และมีค่าธรรมเนียมดำเนินการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแยกต่างหากด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายรวมจะอยู่ที่ 2,500 – 3,500 บาทโดยประมาณ สถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องทราบว่าประเทศที่คุณจะขอยื่นนั้น ต้องยื่นวีซ่าผ่านช่องทางใด ต้องติดต่อสถานทูตโดยตรง (ซึ่งโดยปกติจะมีเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ) หรือติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น และเมื่อเดินทางหลายประเทศ

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น วีซ่าเชงเก้นนั้นมีหลายประเภท ทั้งวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A) วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) และวีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D) ทั้งนี้การท่องเที่ยวยุโรปนั้นคุณจะต้องทำวีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ระยะเวลาพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นรวมไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันนับตั้งแต่เดินทางถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น (หากเป็นวีซ่าแบบ Multiple Entry ก็หมายความว่าทุก ๆ 6 เดือน คุณจะอยู่ในยุโรปได้นานสูงสุด 3 เดือนเท่านั้น) จำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) หรือ Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple