Day: March 29, 2020

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เกิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้ประชาชนของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับคนที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย โดยปัจจุบันนี้ประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั่วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แม้กระนั้นสิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้อย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่อาจจะใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งยกตัวอย่างเช่น อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้ ออสเตรีย (Austria) เบลเยี่ยม (Belgium) เช็ก (Czech) เดนมาร์ก (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ฟินแลนด์ (Finland) ฝรั่งเศส (France) เยอรมนี (Germany) กรีซ (Greece) ฮังการี (Hungary) ไอซ์แลนด์ (Iceland) อิตาลี (Italy) ลัตเวีย (Latvia) ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ลิทัวเนีย (Lithuania) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)