เอกสารการขอวีซ่าจีนและค่าธรรมเนียม

เอกสารการขอวีซ่าจีน

หลักฐานสำคัญ

 1. เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกกรอกด้วยลายมือ หรือพิมพ์มาจากระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
 2. หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้ 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 3. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 4. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศจีน และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น

หลักฐานรูปถ่าย

เนื่องจากสถานทูตจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรูปถ่ายหน้าตรงเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาเดียวสำหรับนักเดินทางที่อาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายผิดระเบียบ โดยเงื่อนไขของรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้องและทางสถานทูตยอมรับได้มีดังนี้

 • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว และไม่มีกรอบขาวรอบรูป
 • รูปต้องมีขนาดกว้าง 33 มม. และสูง 48 มม.
 • ใบหน้าต้องมีความกว้าง 15 – 22 มม. สูง 28 – 33 มม.
 • ระยะจากคางถึงขอบรูปด้านล่างต้องสูงกว่า 7 มม.
 • ระยะจากศีรษะถึงขอบรูปด้านบนต้องอยู่ระหว่าง 3 – 5 มม.
 • ระยะของภาพต้องไม่ใกล้ไปหรือไกลไป โดยระยะระหว่างดวงตาต้องไม่น้อยกว่า 60 พิกเซล
 • ห้ามใส่เสื้อสีขาว และต้องใส่เสื้อที่มีสีตัดกับพื้นหลังสีขาวชัดเจน
 • ใบหน้าตรง ดวงตาอยู่กลางรูป เปิดหู ไม่หลับตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน และต้องเห็นหน้าผากกับคิ้วอย่างชัดเจน
 • สวมแว่นสายตาไร้สีได้ แต่กรอบแว่นต้องบางมากเท่านั้น หากกรอบหนาให้ถอดแว่นออก (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถอดแว่นถ่ายรูปเลยดีกว่า)
 • ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งทั้งต่างหูหรือสร้อยคอ
 • ไม่หมวกบดบังศีรษะยกเว้นเหตุผลทางศาสนา
 • รูปถ่ายต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของรูปถ่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่าจีนนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดในบรรดาเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียม (เอกสารไม่ต้องใช้หลักฐานการเงินเลยด้วยซ้ำ แต่คุณต้องวุ่นวายหน่อยกับรูปถ่าย) ดังนั้นเพื่อความสะดวก ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) จึงมีบริการถ่ายรูปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องภายในศูนย์ให้เลยในราคา 150 บาท/โหล

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีน

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Single Entry เข้า-ออกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Double Entry เข้า-ออก 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Multiple Entry แบบ 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท

กรณียื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านสถานทูต / สถานกงสุลฯ โดยตรงค่าธรรมเนียมจะถูกกว่าข้อมูลข้างต้น 500 บาท แต่ทั้งนี้การยื่นขอวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) เท่านั้น ยกเว้นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภาคเหนือจะสามารถยื่นผ่านสถานกงสุลฯ ณ เชียงใหม่ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก skyscanner

สามาถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://scarbabunforum.info/