วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น และเมื่อเดินทางหลายประเทศ

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น

วีซ่าเชงเก้นนั้นมีหลายประเภท ทั้งวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A) วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) และวีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D) ทั้งนี้การท่องเที่ยวยุโรปนั้นคุณจะต้องทำวีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ระยะเวลาพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นรวมไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันนับตั้งแต่เดินทางถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น (หากเป็นวีซ่าแบบ Multiple Entry ก็หมายความว่าทุก ๆ 6 เดือน คุณจะอยู่ในยุโรปได้นานสูงสุด 3 เดือนเท่านั้น)
  • จำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) หรือ Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า) ซึ่งจำนวนวันที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต แต่ในกรณีที่คุณต้องการแบบ Multiple Entry สามารถยื่นเหตุผลการขอเพิ่มได้
  • อายุของวีซ่าเชงเก้นนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเช่นกัน ซึ่งคุณอาจได้วีซ่าที่มีอายุเท่าจำนวนวันเที่ยวที่คุณยื่นขอ หรืออาจได้อายุนาน 1 ปี หรือ 4 ปีก็ได้ตามดุลพินิจของสถานทูต

วีซ่าเชงเก้นเมื่อเดินทางหลายประเทศ

  • กรณีมีประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเก้นที่คุณต้องพำนักนานกว่าประเทศอื่น ๆ คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น อาทิเช่นเที่ยวเยอรมนี 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน แล้วปิดท้ายด้วยฝรั่งเศส 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตฝรั่งเศส
  • กรณีคุณพำนักอยู่ในทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นนานเท่ากัน คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกของกลุ่มเชงเก้นที่คุณเดินทางไปถึง อาทิเช่นเที่ยวเยอรมนี 5 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน แล้วปิดท้ายด้วยฝรั่งเศส 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมนี
ขอบคุณข้อมูลจาก skyscanner